4.21.016 Tobel (Ehem.Blautal)

 VO vom 15.01.1954 - siehe unter Nr. 4.05.002.